Warunki naturalne naszego kraju nie są jednolite na całym jego obszarze. Duże różnice pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Polski dotyczą przede wszystkim klimatu i rzeźby terenu. Natomiast w poszczególnych województwach, a nawet miejscowościach, ma miejsce znaczne zróżnicowanie glebowe, co znajduje wyraz w podziale według celów użytkowych na 6 klas bonitacyjnych. W związku z tym uprawiane u nas gatunki i odmiany, zarówno drzew i krzewów owocowych, jak roślin ozdobnych i warzyw, nie wszędzie udają się jednakowo. Dlatego obszar całego kraju dzieli się na tzw. rejony sadownicze; prowadzi się badania nad rejonizacją produkcji warzywniczej i niektórych roślin ozdobnych. Opracowane zostały ?dobory” odmian drzew i krzewów owocowych oraz warzyw dla upraw towarowych, a po raz pierwszy w 1983 r. ?Dobór odmian roślin sadowniczych dla potrzeb POD i ogródków przydomowych”, zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W warunkach produkcji amatorskiej rejonizacja produkcji ogrodniczej nie ma takiego znaczenia jak w produkcji towarowej, ponieważ użytkownicy ogródków mogą w miarę możności zarówno łagodzić warunki naturalne, jak i poprawiać je wskutek umiejętnego użytkowania gruntu.